MTC เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถ่ายภาพร่วมกับ นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องในโอกาสให้การต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่นพัฒนาให้ MTC เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

เมืองไทย แคปปิตอล เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566” เพื่อเป็นองค์กรนำร่องการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างโปร่งใส ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด โดยการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ความท้าทายที่เมืองไทย แคปปิตอล ให้ความสำคัญและมีการเตรียมตัวรับมือ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งสังคมไทยรวมถึงองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จะดำเนินงานเพื่อเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน”

ประกาศผลงานภาพวาดฝีมือน้องๆ นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ เมืองไทยร่วมกัน ปลูกฝังความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” ช่วงอายุ 7-9 ปีรางวัลที่ 1 ด.ญ.ญศิกาญจน์ เอี่ยมสุวรรณรางวัลที่ 2 ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์รางวัลที่ 3 ด.ช.กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม รางวัลชมเชยด.ช.อาทิตย์นที พึ่งอำพลด.ญ.อภิชญา ดาวรรณ์ด.ช.กรวรรธ บัวแก้วด.ญ.ธารินทร์รัตน์ แซ่เตียวด.ญ.ชวพร แก้วสะอาดด.ช.ไอบดินทร์ ผาทิพย์ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ล่องทองด.ญ.กนกนาท ผุดผ่องด.ญ.เขมจิรา แก้วหล่อด.ช.ธวัชร์ เรืองไชย ช่วงอายุ 10-12 ปีรางวัลที่ 1 ด.ช.จอมยุทธ โดดดี่รางวัลที่ 2 ด.ญ.ณัฐชนา ไชยกลางรางวัลที่ 3 ด.ญ.ธัญรัตน์ จักรชัย รางวัลชมเชย1.ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว2.ด.ญ.พิชญาดา มอมหม่าย3.ด.ญ.กัญญาณัฐ อิงกง4.ด.ญ.พิมพ์ลภัส มุตุมาจันทร์5.ด.ญ.ทักษพร ธีรวัฒนเศรษฐ์6.ด.ญ.กันติชา ทั่งศรี7.ด.ญ.กันย์ชนาภา พูลเสน8.ด.ญ.พรสินี ชูหนู9.ด.ช.ณัฐพล ฮ่อบุตร10.ด.ญ.ชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ […]

เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อศิลปะ

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม แอบอ้างบริษัท

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม https://muangthai.tk/ แอบอ้างบริษัท อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอสินเชื่อทางออนไลน์

Green bulding Muangthai Capital Headquarters

อาคารสีเขียวเป็นคำจำกัดความของอาคารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ทุนเมืองไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โครงการโดยรวมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้ใช้อาคารและทรัพยากร หน้ากระจกกว้างใช้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านมุมมองภายนอกและเข้าถึงแสงแดดได้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อแสงแดดที่รุนแรงและลดการใช้พลังงาน โปรเจ็กต์ยังได้ติดตั้งเฉดสีภายนอกที่เหมาะสมที่สุด ตัวอาคารทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร มีการใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกสบายจากความร้อนและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ตั้งอาคาร: โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย โปรเจ็กต์นี้พัฒนาขึ้นบนที่ดินที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้และจำกัดรอยเท้าของอาคารให้อยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพื้นเมืองได้รับการออกแบบที่ชั้นล่างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของธรรมชาติและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบการปรับให้เหมาะสมสำหรับบังแสงอาคาร: เนื่องจากการวางแนวอาคารและมิติของส่วนหน้าอาคาร จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับการเข้าถึงในเวลากลางวันที่กว้างขวางที่คาดการณ์ไว้ โปรเจ็กต์นี้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอกเพื่อลดความเข้มของแสงอาทิตย์โดยรวม ซึ่งส่งผลให้ใช้พลังงานในการทำความเย็นลดลง ระบบอาคาร: โครงการติดตั้งระบบผนังม่านประสิทธิภาพสูงซึ่งประกอบด้วยหน่วยกระจกฉนวน แผงสแปนเดรลหุ้มฉนวน และอุปกรณ์บังแดดซึ่งสามารถลดการนำและกำไรจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พัดลมระบายอากาศในโครงการยังใช้ระบบแยกส่วนกับยูนิต DOAS รวมกับยูนิตคอยล์พัดลมซึ่งต้องการพลังงานต่ำ มีการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันอิสระ (PICV) ที่แต่ละยูนิตคอยล์พัดลมเพื่อช่วยควบคุมและรักษากระแสที่คงที่ไปยังคอยล์ สุดท้าย โปรเจ็กต์สามารถลดพลังงานแสงภายในรถ 9% และพลังงานแสงภายนอกลง 52% การอนุรักษ์น้ำ: โครงการใช้มาตรการอนุรักษ์น้ำอย่างกว้างขวางเพื่อลดความต้องการน้ำดื่มโดยรวมอย่างมาก ใช้อุปกรณ์ติดตั้งแบบฝังและฝังแบบไหลต่ำในห้องน้ำทุกห้อง และรวมระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียในสถานที่ น้ำที่ไม่ใช้แล้วที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการชลประทานในแนวนอน สามารถลดการใช้น้ำโดยรวมได้ถึง 45% โครงการการจัดการและรีไซเคิลของเสีย: โครงการมุ่งมั่นที่จะจัดการและรีไซเคิลของเสียอย่างยั่งยืนในการออกแบบโครงการ การก่อสร้าง และสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว มีที่จัดเก็บส่วนกลางสำหรับกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และกระดาษแข็งลูกฟูก นอกจากนี้ โครงการได้เปิดตัวมาตรการใหม่เพื่อลดการใช้กระดาษโดยสนับสนุนให้พิมพ์เอกสารทั้งสองด้านของกระดาษและพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่ยั่งยืน: วัสดุได้รับการคัดเลือกสำหรับเนื้อหารีไซเคิลที่สูงของพวกเขา […]

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ขาดสภาพคล่องและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ตามมาตรการของ ธปท. เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดย ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องหรือ ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระลดการชำระค่างวดต่อเดือนให้น้อยลงโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาที่ทำสัญญา หรือสาขาใกล้บ้าน

แจ้งเตือนให้ระวัง LINE ปลอม

ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” และใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทข้างต้น ภายใต้ชื่อ เช่น “สินเชื่อด่วน” “บริษัทเงินด่วนทันใจ” “สินเชื่อกู้เงินด่วน” “สินเชื่อแคปปิตอล”เป็นต้น ในการหลอกลวงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจใช้บริการสินเชื่อกับบริษัท จึงขอย้ำว่า “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” ไม่มีบริการขอสินเชื่อทางโซเชียลมีเดียล รวมทั้งไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาทั้งสิ้น แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่

ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 332/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700เบอร์โทรศัพท์ 02 483 8888มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

1 2