แจ้งเตือนมีผู้แอบอ้างเป็นผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อผู้บริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้แก่ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และนางดาวนภา เพชรอำไพ รวมถึงตระกูลเพชรอำไพทุกท่าน โดยการสร้างเพจ Facebook, Twitter, Whatsapp, Line หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ ใช้ภาพและชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการหลอกลวงประชาชนที่สนใจเรื่องการลงทุน หรือใช้บริการสินเชื่อ ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงว่าผู้บริหาร ไม่ได้เปิดเพจ facebook หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

MTC รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตร ภายในงาน “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability แบ่งปันความสำเร็จ สู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” ในฐานะที่ เมืองไทย แคปปิตอล ผ่านการต่ออายุรับรอง ครั้งที่ 1 ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)  โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

น้องใกล้ชิด มาสคอต เมืองไทยแคปปิตอล V.2 เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้

น้องใกล้ชิด ดุ๊กดิ๊กได้แล้วนะ สติกเกอร์ไลน์ คาแรคเตอร์ใหม่ จากเมืองไทย แคปปิตอล พร้อมเติมเต็มความสนุกให้กับห้องแชทของคุณแล้ว ดาวน์โหลดกันได้เลย : https://store.line.me/stickershop/product/23668962/en

MTC เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถ่ายภาพร่วมกับ นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องในโอกาสให้การต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่นพัฒนาให้ MTC เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

เมืองไทย แคปปิตอล เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม “โครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566” เพื่อเป็นองค์กรนำร่องการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างโปร่งใส ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด โดยการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ความท้าทายที่เมืองไทย แคปปิตอล ให้ความสำคัญและมีการเตรียมตัวรับมือ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งสังคมไทยรวมถึงองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จะดำเนินงานเพื่อเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน”

ประกาศผลงานภาพวาดฝีมือน้องๆ นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ เมืองไทยร่วมกัน ปลูกฝังความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” ช่วงอายุ 7-9 ปีรางวัลที่ 1 ด.ญ.ญศิกาญจน์ เอี่ยมสุวรรณรางวัลที่ 2 ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์รางวัลที่ 3 ด.ช.กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม รางวัลชมเชยด.ช.อาทิตย์นที พึ่งอำพลด.ญ.อภิชญา ดาวรรณ์ด.ช.กรวรรธ บัวแก้วด.ญ.ธารินทร์รัตน์ แซ่เตียวด.ญ.ชวพร แก้วสะอาดด.ช.ไอบดินทร์ ผาทิพย์ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ล่องทองด.ญ.กนกนาท ผุดผ่องด.ญ.เขมจิรา แก้วหล่อด.ช.ธวัชร์ เรืองไชย ช่วงอายุ 10-12 ปีรางวัลที่ 1 ด.ช.จอมยุทธ โดดดี่รางวัลที่ 2 ด.ญ.ณัฐชนา ไชยกลางรางวัลที่ 3 ด.ญ.ธัญรัตน์ จักรชัย รางวัลชมเชย1.ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว2.ด.ญ.พิชญาดา มอมหม่าย3.ด.ญ.กัญญาณัฐ อิงกง4.ด.ญ.พิมพ์ลภัส มุตุมาจันทร์5.ด.ญ.ทักษพร ธีรวัฒนเศรษฐ์6.ด.ญ.กันติชา ทั่งศรี7.ด.ญ.กันย์ชนาภา พูลเสน8.ด.ญ.พรสินี ชูหนู9.ด.ช.ณัฐพล ฮ่อบุตร10.ด.ญ.ชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ […]

เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อศิลปะ

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม แอบอ้างบริษัท

ระวัง…เว็บไซต์ปลอม https://muangthai.tk/ แอบอ้างบริษัท อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอสินเชื่อทางออนไลน์

Green bulding Muangthai Capital Headquarters

อาคารสีเขียวเป็นคำจำกัดความของอาคารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ทุนเมืองไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โครงการโดยรวมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้ใช้อาคารและทรัพยากร หน้ากระจกกว้างใช้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านมุมมองภายนอกและเข้าถึงแสงแดดได้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อแสงแดดที่รุนแรงและลดการใช้พลังงาน โปรเจ็กต์ยังได้ติดตั้งเฉดสีภายนอกที่เหมาะสมที่สุด ตัวอาคารทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร มีการใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวกสบายจากความร้อนและคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ตั้งอาคาร: โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองของกรุงเทพฯ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย โปรเจ็กต์นี้พัฒนาขึ้นบนที่ดินที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้และจำกัดรอยเท้าของอาคารให้อยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพื้นเมืองได้รับการออกแบบที่ชั้นล่างเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของธรรมชาติและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบการปรับให้เหมาะสมสำหรับบังแสงอาคาร: เนื่องจากการวางแนวอาคารและมิติของส่วนหน้าอาคาร จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการกับการเข้าถึงในเวลากลางวันที่กว้างขวางที่คาดการณ์ไว้ โปรเจ็กต์นี้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอกเพื่อลดความเข้มของแสงอาทิตย์โดยรวม ซึ่งส่งผลให้ใช้พลังงานในการทำความเย็นลดลง ระบบอาคาร: โครงการติดตั้งระบบผนังม่านประสิทธิภาพสูงซึ่งประกอบด้วยหน่วยกระจกฉนวน แผงสแปนเดรลหุ้มฉนวน และอุปกรณ์บังแดดซึ่งสามารถลดการนำและกำไรจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พัดลมระบายอากาศในโครงการยังใช้ระบบแยกส่วนกับยูนิต DOAS รวมกับยูนิตคอยล์พัดลมซึ่งต้องการพลังงานต่ำ มีการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันอิสระ (PICV) ที่แต่ละยูนิตคอยล์พัดลมเพื่อช่วยควบคุมและรักษากระแสที่คงที่ไปยังคอยล์ สุดท้าย โปรเจ็กต์สามารถลดพลังงานแสงภายในรถ 9% และพลังงานแสงภายนอกลง 52% การอนุรักษ์น้ำ: โครงการใช้มาตรการอนุรักษ์น้ำอย่างกว้างขวางเพื่อลดความต้องการน้ำดื่มโดยรวมอย่างมาก ใช้อุปกรณ์ติดตั้งแบบฝังและฝังแบบไหลต่ำในห้องน้ำทุกห้อง และรวมระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียในสถานที่ น้ำที่ไม่ใช้แล้วที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการชลประทานในแนวนอน สามารถลดการใช้น้ำโดยรวมได้ถึง 45% โครงการการจัดการและรีไซเคิลของเสีย: โครงการมุ่งมั่นที่จะจัดการและรีไซเคิลของเสียอย่างยั่งยืนในการออกแบบโครงการ การก่อสร้าง และสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว มีที่จัดเก็บส่วนกลางสำหรับกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และกระดาษแข็งลูกฟูก นอกจากนี้ โครงการได้เปิดตัวมาตรการใหม่เพื่อลดการใช้กระดาษโดยสนับสนุนให้พิมพ์เอกสารทั้งสองด้านของกระดาษและพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่ยั่งยืน: วัสดุได้รับการคัดเลือกสำหรับเนื้อหารีไซเคิลที่สูงของพวกเขา […]

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ขาดสภาพคล่องและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ตามมาตรการของ ธปท. เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดย ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องหรือ ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระลดการชำระค่างวดต่อเดือนให้น้อยลงโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาที่ทำสัญญา หรือสาขาใกล้บ้าน

แจ้งเตือนให้ระวัง LINE ปลอม

ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” และใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทข้างต้น ภายใต้ชื่อ เช่น “สินเชื่อด่วน” “บริษัทเงินด่วนทันใจ” “สินเชื่อกู้เงินด่วน” “สินเชื่อแคปปิตอล”เป็นต้น ในการหลอกลวงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจใช้บริการสินเชื่อกับบริษัท จึงขอย้ำว่า “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด” ไม่มีบริการขอสินเชื่อทางโซเชียลมีเดียล รวมทั้งไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาทั้งสิ้น แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่

ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 332/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700เบอร์โทรศัพท์ 02 483 8888มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

1 2