เมืองไทย แคปปิตอล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ด้อยคุณภาพ

วันที่ 11 มี.ค. 24

เมืองไทย แคปปิตอล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหนี้ด้อยคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารมาทางอีเมล [email protected] และ [email protected]  ได้ เพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการขอเข้าร่วมประมูล

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
  • เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน(จำกัด) หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
  • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
  • มีรายละเอียดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ “รับซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน นิติบุคคล เพื่อนำมาบริหาร”
 2. การขอเข้าร่วมประมูล
  • ส่งหนังสือรับรอง พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท และชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของผู้รับมอบอำนาจ มายังบริษัท [email protected] และ [email protected] 
 3. บริษัทฯที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับหนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมประมูลจากบริษัทฯ พร้อมข้อมูลสรุปยอดลูกหนี้ที่นำเข้าประมูลในรอบนั้นๆ