เมืองไทย แคปปิตอล
“บริการ ใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535

โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์
โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน นอกจากนี้บริษัทยังรับทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

previous arrowprevious arrow
Slide
พ.ศ. 2535

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

Slide
พ.ศ. 2536

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

Slide
พ.ศ. 2543

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
Slide
พ.ศ. 2545

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

Slide
พ.ศ. 2546

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

Slide
พ.ศ. 2543

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
Slide
พ.ศ. 2555

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

Slide
พ.ศ. 2563

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

Slide
พ.ศ. 2564

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

next arrownext arrow

วิสัยทัศน์

เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

พันธกิจ

 1. บริษัทฯ จะขยายพื้นที่การให้บริการ ลูกค้าในรูปแบบสาขา ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
  ของประเทศโดยจะเปิดดำเนินการในรูปแบบสาขาใหญ่ สาขาย่อยและศูนย์บริการ ภายในปี
  2563 จำนวน 4,500 สาขา
 2. บริษัทฯ จะต้องมี ส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ที่เปิดดำเนินการและจะมี
  ฐานลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 30 เปอร์เซ็นต์
 3. บริษัทฯจะต้องมียอดปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน
 4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารหนี้ โดยใช้ MTC Model เป็น
  เครื่องมือในการดำเนินงาน
 5. บริษัทฯ จะให้บริการที่เป็นเลิศ และ สร้างความพึงใจสูงสุดแก่ลูกค้า

สารจากประธานกรรมการบริหาร

‘ก้าวไปข้างหน้า กับเมืองไทย แคปปิตอล’

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถเติบโต ในทุกๆด้าน มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ สูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผลกำไรของบริษัท มีจำนวน 2,501 ล้านบาท เติบโตถึง 70.83 เปอร์เซ็นต์

สำหรับปี 2561 บริษัทยังคงเน้นการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ทางผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการเติบโตไว้ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และเปิดสาขาอย่างน้อย 600 สาขา โดยยังคงดูแลหนี้เสียหรือ NPL ไว้ไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์

การที่บริษัทสามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจเจริญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้นเป็นเพราะทางผู้บริหารยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้การมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, พนักงาน, พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม

ผมในนามของคณะผู้บริหารขอให้คำยืนยันว่าผมและทีมงานจะบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้โดยยึดหลักคุณธรรม, จริยธรรม และความโปร่งใส เป็นที่ตั้ง เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไป

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

รางวัลและความภูมิใจ