บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535

โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์
โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย
นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน นอกจากนี้บริษัทยังรับทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ประวัติความเป็นมา

ปี 2535

เริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่และ
มือสองในนาม “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด”

ปี 2539

​ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคกลาง โดยเริ่มจากการเปิดสาขา
ที่จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดแรก

ปี 2541

​เปิดให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์

ปี 2544

เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด” เป็น
“บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด”

ปี 2547

​ขยายการบริการสินเชื่อไปยังภาคตะวันออก โดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแรก

ปี 2549

​ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ปี 2551

ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก

ปี 2554

จัดตั้งบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อให้บริการเสริมแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อของบริษัท

ปี 2557

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ปี 2558

• เปิดให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยได้รับอนุญาตจากระทรวงการคลัง
• ขยายการให้บริการสินเชื่อไปยังภาคใต้ โดยเริ่มจากการเปิดสาขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดแรก

ปี 2561

• บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ
• เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” เพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนและตรวจสอบค่างวด อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น

ปี 2562

• บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถได้ 
• ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

ปี 2564

บริษัทฯ ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ปี 2565

จัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ บริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด ให้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าทั่วไป หรือสินค้าเพื่อการเกษตร 

วิสัยทัศน์

เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

วิสัยทัศน์

เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

พันธกิจ

  1. บริษัทฯ จะขยายพื้นที่การให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปิดดำเนินการในรูปแบบ สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการโดยในปี 2569 จะต้องมีจำนวนสาขา 9,000 สาขา
  2. บริษัทฯ จะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ที่เปิดดำเนินการ และฐานลูกค้าของบริษัทฯจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปี
  3. บริษัทฯ จะต้องมียอดปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน
  4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารหนี้ โดยใช้ MTC Model เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
  5. บริษัทฯ จะให้บริการที่เป็นเลิศ และ สร้างความพึงใจสูงสุดแก่ลูกค้า

สารจากประธานกรรมการบริหาร

‘ก้าวไปข้างหน้า กับเมืองไทย แคปปิตอล’

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นและตั้งใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ขององค์กร และบุคลากรที่มีมายาวนาน ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า สะท้อนได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถยืนหยัดท่ามกลางวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาได้ จนก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

ก้าวสำคัญกับความท้าทายในอนาคต  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความคาดหวังของผู้บริโภค หรือแม้แต่การแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ต้องตระหนัก และเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในทุกมิติ เพื่อลดผลกระทบจากความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเข้ามาในอนาคต พร้อมเดินหน้าและไม่หยุดที่จะพัฒนา เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน ตลอดจนช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเงินทุนของประชาชน 

ธุรกิจยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม มุ่งเน้นการจัดการในทุกมิติ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG) ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมุ่งมั่น เพื่อนำพาบริษัทสู่ความยั่งยืน พร้อมที่จะเติบโตและเคียงข้างไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

รางวัลและความภูมิใจ