ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน”

วันที่ 28 ก.พ. 23

ประกาศผลงานภาพวาดฝีมือน้องๆ นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ เมืองไทยร่วมกัน ปลูกฝังความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน”

ช่วงอายุ 7-9 ปี
รางวัลที่ 1 ด.ญ.ญศิกาญจน์ เอี่ยมสุวรรณ
รางวัลที่ 2 ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์
รางวัลที่ 3 ด.ช.กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม

รางวัลชมเชย
ด.ช.อาทิตย์นที พึ่งอำพล
ด.ญ.อภิชญา ดาวรรณ์
ด.ช.กรวรรธ บัวแก้ว
ด.ญ.ธารินทร์รัตน์ แซ่เตียว
ด.ญ.ชวพร แก้วสะอาด
ด.ช.ไอบดินทร์ ผาทิพย์
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ล่องทอง
ด.ญ.กนกนาท ผุดผ่อง
ด.ญ.เขมจิรา แก้วหล่อ
ด.ช.ธวัชร์ เรืองไชย

ช่วงอายุ 10-12 ปี
รางวัลที่ 1 ด.ช.จอมยุทธ โดดดี่
รางวัลที่ 2 ด.ญ.ณัฐชนา ไชยกลาง
รางวัลที่ 3 ด.ญ.ธัญรัตน์ จักรชัย

รางวัลชมเชย
1.ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว
2.ด.ญ.พิชญาดา มอมหม่าย
3.ด.ญ.กัญญาณัฐ อิงกง
4.ด.ญ.พิมพ์ลภัส มุตุมาจันทร์
5.ด.ญ.ทักษพร ธีรวัฒนเศรษฐ์
6.ด.ญ.กันติชา ทั่งศรี
7.ด.ญ.กันย์ชนาภา พูลเสน
8.ด.ญ.พรสินี ชูหนู
9.ด.ช.ณัฐพล ฮ่อบุตร
10.ด.ญ.ชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์

สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line ID : @581rijqg

#เมืองไทยแคปปิตอล

ภาพที่ได้รับรางวัล