MTC รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

วันที่ 19 ก.ค. 23

นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตร ภายในงาน “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability แบ่งปันความสำเร็จ สู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” ในฐานะที่ เมืองไทย แคปปิตอล ผ่านการต่ออายุรับรอง ครั้งที่ 1 ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)  โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้