MTC ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก FTSE Russell โดยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Financial Services – Consumer Finance ในทุกมิติ ซึ่งการประเมินจะยึดจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยสู่สาธารณะทั้งจากรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ในปี 2564 นี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ยังร่วมตอบสนองสังคมสู้ภัยโควิด-19 ผ่านโครงการ “เมืองไทยไม่ทิ้งกัน” ที่เน้นช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และการศึกษา บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินที่สะดวก และเป็นธรรม ให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย การได้ติดอันดับในดัชนีดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่เมืองไทย แคปปิตอล แต่ยังถือเป็นเครื่องสะท้อนความตั้งใจของบริษัทในการรักษาสถานะการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้ลดทอนคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียในแต่กลุ่มแต่อย่างใด ตามวิสัยทัศน์ประจำปี 2564 “ปีแห่งการเคลื่อนสู่ธุรกิจแห่งความยั่งยืน”

ธนาคารกสิกรไทยลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ MTC

นายทิพากร  สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  (KBANK) และ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ผู้นำตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์ ของเมืองไทย  ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 3,000  ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อของบริษัท ซึ่งวางเป้าหมายเติบโต 20-25%  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

MTC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ ต่อเนื่องปีที่ 2

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

MTC คว้ารางวัลในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารทางการเงินดีเด่น เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ

บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good

บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good จัดโดย ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เมืองไทย แคปปิตอล เข้ารับ 3 รางวัล ในงาน SET Award 2019

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร คุณศึกษิต เพชรอำไพ กรรมการ และคุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ในงาน SET Award 2019 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ประกอบด้วยรางวัล Outstanding CEO Awards, รางวัล Outstanding Company Performance Awards และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หลังจากที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก โดยบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ด้าน

งานทอดกฐิน ประจำปี 2562

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2562 โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2562 กองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดช่องกุ่ม จังหวัดสระแก้ว จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,398,153 บาท 2. วัดดอนสีดาราม จังหวัดสกลนคร จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,381,119.50 บาท 3.วัดหนองเจ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,395,221 บาท และ 4. วัดแม่เชียงรายลุ่ม จังหวัดลำปาง จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,382,853 บาท รวมจำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 5,557,346.50 บาท ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทำบุญร่วมกันในครั้งนี้

เมืองไทย แคปปิตอล รับประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC

โดยพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานคณะกรรมการ และคุณศึกษิต เพชรอำไพ กรรมการ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

MTC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีแรก

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก ซึ่งการประเมินความยั่งยืนนั้น ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้ถูกนำไปคำนวณดัชนี SETTHSI อีกด้วย

เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Bornze

เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Bronze ในงาน National Director Conference 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD งานนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล จากคุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้าน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2561

กิจกรรมโครงการบ้านใหม่ของหนู เป็นกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นที่มีความต้องการ บริษัทได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองวะ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยังมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป

งานทอดกฐิน ประจำปี 2561

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดหนองกร่าง จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,784,774.78 บาท 2. วัดบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,787,220.10 บาท 3.วัดอัมพวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,785,910.00 บาท 4. วัดท่ามะปริง จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,788,820.00 บาท รวมจำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 7,146,724.88 บาท ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทำบุญร่วมกันในครั้งนี้

1 2 3 4