MTC คว้า LEED ระดับ Gold Level ก้าวสู่อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก

วันที่ 24 ก.ค. 23

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC เข้ารับ LEED Certification ระดับ GOLD สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจาก U.S. Green Building Council (USGBC) & Green Business Certification Institute (GBCI) ในงาน LEED in Southeast Asia Series – In dialogue with USGBC and GBCI  ภายใต้แนวคิด การสร้างความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่ไปพร้อมการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงลดการก่อให้เกิดมลภาวะและผลเสียต่อชุมชนในระยะยาว ผ่านการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจ และตระหนักในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่บริษัทยึดมั่นมากว่า 30 ปี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้