โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2560

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการบ้านใหม่ของหนู” มาเป็นปีที่ 6 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา โดยมีพิธีการส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 หลัง ส่งมอบให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย จังหวัดลพบุรี” และ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสมุย ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้มีที่เรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างยั่งยืน และถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2558

ในวันที่ 9  ตุลาคม  2558 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีกิจกรรมดีๆ ในชื่อโครงการ “บ้านใหม่ของหนู”  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจะได้ส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ให้กับ โรงเรียนบ้านมะขามเอน  ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 4 และ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 5 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการดี ๆ ที่บริษัทฯ ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว  เพื่อให้เด็กๆ  มีสถานที่ทั้งที่เรียนที่เล่น  เป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งดีๆ

1 2 3