โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2560

วันที่ 24 ต.ค. 17

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการบ้านใหม่ของหนู” มาเป็นปีที่ 6 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา โดยมีพิธีการส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 หลัง ส่งมอบให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ตำบลนิยมชัย จังหวัดลพบุรี” และ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสมุย ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้มีที่เรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างยั่งยืน และถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555