เมืองไทย แคปปิตอล ส่งมอบ อาคารจิตเมตตา ชูชาติ-ดาวนภา และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 04 ก.พ. 23

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะเราเชื่อว่าระบบสาธารณะสุขขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

MTC มอบอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร รพ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ “อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” ซึ่งมีนายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้มอบ ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลแห่งนี้ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ปัจจุบันสถานที่ให้บริการของโรงพยาบาลมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 1,700 ตร.ม. ภายในจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องทันตกรรม 6 ห้อง, ห้องตรวจผู้ป่วยจิตเวช 3 ห้อง, ห้องบำบัดผู้ป่วยจิตเวช 1 ห้อง, ห้องให้ความรู้คำปรึกษาเรื่องจิตเวช และโถงพักคอย สำหรับรองรับผู้ป่วย ตลอดจนสำนักงานบริหารที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์และพยาบาล

นอกจากนี้ สนับสนุนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ภายใต้ “โครงการเมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน”

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิด “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณะสุขได้ง่าย และบริการครอบคลุม ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยความใส่ใจและนึกถึงประชาชนในชนบทอย่างแท้จริง จึงได้ทำการสำรวจและสอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย พบว่า พื้นที่ชนบทส่วนมากรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คันนา หรือแม้แต่ถนนเล็ก ๆ ที่สะดวกสำหรับจักรยานยนต์เท่านั้น

จึงเกิดเป็นโครงการนำร่องในการจัดหารถจักรยานยนต์พ่วงข้างมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 20 ตำบล มูลค่า 2.5 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใช้ในการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน นำไปขนส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมถึงรับส่งผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชนชนบทโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน นำไปสู่การยกระดับ พัฒนาระบบสาธารณะสุขชุมชนอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมเดินหน้าผลักดันการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด องค์กรเติบโต โดยไม่ลืมที่จะดูแลสังคมรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทั้งลูกค้า และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า โดยไม่แบ่งแยก ดังปณิธานของคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพและครอบครัว ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อเราได้ก้าวผ่านความจนมาแล้ว แล้วเพื่อน ๆ และสังคมรอบข้างเขาจะมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร เราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้าง”

#เมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน #เมืองไทยไม่ทิ้งกัน