เมืองไทย เเคปปิตอล จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเติมทักษะ เเละนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 15 ก.ย. 21

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับชุมชนให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ผ่านโครงการ “เมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”   เป็นโครงการนำร่องที่ผนวกงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยอาศัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกันถ่ายทอดเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัท   โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือระหว่าง MTC กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างคุณค่าร่วมกันผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต