MTC คว้ารางวัลในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

วันที่ 26 พ.ย. 20

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารทางการเงินดีเด่น เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ