MTC ติดโผรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 4

วันที่ 10 ต.ค. 22

เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ติดโผรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2562-2565) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)