MTC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีแรก

วันที่ 17 ต.ค. 19

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก ซึ่งการประเมินความยั่งยืนนั้น ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้ถูกนำไปคำนวณดัชนี SETTHSI อีกด้วย