เมืองไทย แคปปิตอล เข้ารับ 3 รางวัล ในงาน SET Award 2019

วันที่ 27 พ.ย. 19

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร คุณศึกษิต เพชรอำไพ กรรมการ และคุณปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ในงาน SET Award 2019 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ประกอบด้วยรางวัล Outstanding CEO Awards, รางวัล Outstanding Company Performance Awards และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หลังจากที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก โดยบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ด้าน