เมืองไทย แคปปิตอล รับประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC

วันที่ 18 ต.ค. 19

โดยพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานคณะกรรมการ และคุณศึกษิต เพชรอำไพ กรรมการ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ