งานทอดกฐิน ประจำปี 2560

วันที่ 25 ต.ค. 17

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2560 โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดฟากบึง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างโรงเรียนปริญัตติธรรม จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,030,933 บาท 2. วัดโนนทอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,021,559 บาท 3.วัดหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,013,974 บาท 4. วัดโพธิ์ทองบ้านพระครูใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศาลาการเปรียญ จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,092,909 บาท รวมจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 4,159,375 บาท ซึ่งบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป