โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2561

วันที่ 28 พ.ย. 18

กิจกรรมโครงการบ้านใหม่ของหนู เป็นกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นที่มีความต้องการ บริษัทได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองวะ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยังมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป