เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Bornze

วันที่ 26 ก.ค. 19

เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Bronze ในงาน National Director Conference 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD งานนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล จากคุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ด้าน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี