เมืองไทย แคปปิตอล จับมือ STeP แถลงข่าวความสำเร็จกิจกรรม “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทย แคปปิตอล”

วันที่ 26 ส.ค. 22

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จโครงการเมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคเหนือเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนวางแผนการเงินของกิจการ การสร้างแบรนด์การตลาด จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask น้ำผึ้งทานาคา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เป็นต้น จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์เทียนหอมอโรม่า จากวิสาหกิจชุมชนผึ้งจ๋าฟาร์มพะเยา เป็นต้นนอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นเอกชนรายแรกที่สร้างร่วมมือกับทางอุทยานฯ ในการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง