MTC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ ต่อเนื่องปีที่ 2

วันที่ 16 Dec 20

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)