โครงการ “เมืองไทยร่วมใจ ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี (I-Tech for Teens)”

วันที่ 25 Mar 24

บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “เมืองไทยร่วมใจ ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี (I-Tech for Teens)” โครงการดี ๆ ที่บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษาของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะและโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต สาเหตุหลักมาจากปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยนำคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามความเหมาะสมเพื่อลดและป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ถูกส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่เยาวชนในสังคมไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการได้ทำการมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 12 เครื่อง ทั้งนี้ เรามุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้พวกเขาได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป