เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

เมืองไทย แคปปิตอล ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตและการทำความดีเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิต จึงได้จัดกิจกรรม “เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ” โครงการเมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เพราะปัจจุบันปัญหาขาดแคลนโลหิตนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปีนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายส่งมอบโลหิตมากกว่า 9,300 ยูนิต ผ่านพนักงานขององค์กรทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโลหิตได้มากถึง 27,900 คน โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 7,900 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษา เพื่อส่งมอบโอกาสแก่ผู้อื่น เพื่อต่อชีวิต และเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป Blood for Chance โครงการครั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567 […]

MTC ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง “โครงการเมืองไทยร่วมใจมอบให้ชุมชน” ปี 2567

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัด จำนวน 20 คัน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท โดยมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 แห่ง และมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใช้ในการลงพื้นที่ให้บริการประชาชน นำส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยตามบ้านเรือน รวมถึงรับ-ส่งผู้ป่วยสูงอายุ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน นำไปสู่การยกระดับ พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ MTC พร้อมเดินหน้าผลักดันการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิด องค์กรเติบโต และไม่ลืมที่จะดูแลสังคมรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทั้งลูกค้า และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า โดยไม่แบ่งแยกแต่อย่างใด

โครงการ “เมืองไทยร่วมใจ ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี (I-Tech for Teens)”

บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ “เมืองไทยร่วมใจ ปันโอกาส ปันเทคโนโลยี (I-Tech for Teens)” โครงการดี ๆ ที่บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษาของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะและโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต สาเหตุหลักมาจากปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยนำคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามความเหมาะสมเพื่อลดและป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ถูกส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่เยาวชนในสังคมไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการได้ทำการมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนครไทยวิทยาคม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนบ้านหนองคล้า […]

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ จังหวัดนราธิวาส

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัย #เมืองไทยไม่ทิ้งกัน

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

เมืองไทย แคปปิตอล ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตและการทำความดีเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิต จึงได้จัดกิจกรรม “เมืองไทยแคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2566” โครงการเมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เพราะปัจจุบันปัญหาขาดแคลนโลหิตนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปีนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายส่งมอบโลหิตมากกว่า 8,400 ยูนิต ผ่านพนักงานขององค์กรทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนโลหิตได้มากถึง 25,200 คน โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการช่วยหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษา เพื่อส่งมอบโอกาสแก่ผู้อื่น เพื่อต่อชีวิต และเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป Blood for Chance โครงการครั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 พนักงานที่มีความประสงค์ทุกท่าน สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิต […]

เมืองไทย แคปปิตอล ส่งมอบ อาคารจิตเมตตา ชูชาติ-ดาวนภา และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะเราเชื่อว่าระบบสาธารณะสุขขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ MTC มอบอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร รพ.บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ “อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” ซึ่งมีนายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้มอบ ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งนี้ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ปัจจุบันสถานที่ให้บริการของโรงพยาบาลมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น […]

เมืองไทย แคปปิตอล จับมือ STeP แถลงข่าวความสำเร็จกิจกรรม “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทย แคปปิตอล”

เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จโครงการเมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคเหนือเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนวางแผนการเงินของกิจการ การสร้างแบรนด์การตลาด จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask น้ำผึ้งทานาคา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เป็นต้น จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์เทียนหอมอโรม่า จากวิสาหกิจชุมชนผึ้งจ๋าฟาร์มพะเยา เป็นต้นนอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นเอกชนรายแรกที่สร้างร่วมมือกับทางอุทยานฯ ในการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง

เมืองไทย แคปปิตอล แบ่งปันน้ำใจ สู่รอยยิ้ม ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2564

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู จากการส่งมอบไปแล้วจำนวน 20 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์ สำหรับปี 2564 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโนนแดง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด จังหวัดสตูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดสุโขทัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม จังหวัดหนองคาย บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยังมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนสังคมด้วยโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป

โครงการ “เมืองไทย เเคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ

บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ “กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ” โดยมีผู้เข้าอบรมหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรเเปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เเละสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเป็นเเหล่งผลิตน้ำผึ้งเพื่อการส่งออกเเหล่งใหญ่ของประเทศ เข้าร่วมมากกว่า 40 คน สำหรับผู้เข้าร่วม “โครงการเมืองไทย พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” นอกจากจะให้องค์ความรู้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี เเละการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนการวางเเผนการเงินของกิจการ เเละการสื่อสารการตลาดเเล้ว ยังจะได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ยังอยู่ในรอบของการคัดเลือก “เกษตรกรรายย่อย” เพื่อเข้ารับการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถยกระดับกิจการ ตลอดจนสินค้าของตนเองได้มากขึ้น ตามความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการให้ชุมชนไม่ใช่เเค่เข้าถึงองค์ความรู้เพียงเท่านั้น เเต่ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ อีกด้วย

เมืองไทย แคปปิตอล ปลอดภัย ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนฉีดให้พนักงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ โดยเป้าหมายหลัก คือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเเละผู้เข้ามาใช้บริการที่สาขานั่นเอง

เมืองไทย เเคปปิตอล จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเติมทักษะ เเละนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับชุมชนให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ผ่านโครงการ “เมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน”   เป็นโครงการนำร่องที่ผนวกงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยอาศัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกันถ่ายทอดเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัท   โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือระหว่าง MTC กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างคุณค่าร่วมกันผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

เมืองไทย แคปปิตอลมอบเงิน 110 ล้าบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ร่วมสู้ภัยโควิด

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 110 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลหน้าด่าน 9 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 5. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (10 เเห่ง) 6. โรงพยาบาลรามาธิบดี 7.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 8. สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และ 9. โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

1 2 3