ธรรมาภิบาลหลักบริการ แนวคิดบริหารที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน

วันที่ 03 Jan 19

“นอกจากเป้าหมายด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในแง่ของการเติบโตของฐานสินเชื่อและกลุ่มลูกค้า เรายังมีเป้าหมายในการพัฒนามิติอื่นๆ เพื่อความยั่งต่อต่อผูู้มีส่ววนได้เสียของบริษัท โดยใช้หลักคิด “ธรรมาภิบาล” และ “คุณธรรม” เป็นแกนหลักในการวางฐานรากของกลยุทธ์” แนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนที่สมดุล