เคล็ดลับ สู่ความมั่นคงทางการเงิน


มาดูว่าเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายและก้าวไปสู่ “ความมั่นคงทางการเงิน” ได้เร็วขึ้น

อันดับแรก แบ่งเงินเป็นส่วนๆ

ดูว่าค่าใช้จ่ายจําเป็นในแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง จากนั้นแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆ ส่วนหนึ่งกันไว้ เพื่อเป็นเงินออม ส่วนหนึ่งกันไว้สําหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น หากรายรับไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายและเก็บออม เห็นทีคงต้องหันหน้าปรึกษากันในครอบครัวเสียแล้วว่าจะลดรายจ่าย หรือมีวิธีเพิ่มรายได้ตรงไหนบ้าง

อันดับที่สอง ออมให้ได้เงิน

ออมก่อนใช้

นอกจากการแบ่งเงินเป็นส่วนๆ แล้วการจัดลําดับ ว่าจะทําอะไรก่อนหลังก็มี ความสําคัญมาก หากเราใช้ก่อนออม เรามักมี เงินเหลือออมน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้หรืออาจแย่ถึงขั้นไม่เหลือไปออมเลย การออมก่อนใช้ (เมื่อมีรายได้เข้ามาให้ออมทันทีก่อนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยใด ๆ) จึงเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เป็นนิสัยเพื่อช่วยให้เราสามารถออมเงินได้ตามเป้าหมาย

ออมอย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้

เป็นอัตราส่วนที่เราควรจําให้ขึ้นใจและใช้ทุกครั้งที่มีรายได้เข้ากระเป๋า โดยสามารถแบ่งย่อยว่าออมเพื่ออะไรบ้างตามความจําเป็น และ ความเหมาะสมกับเป้าหมายในชีวิต หรือตามเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ

ตั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย