ผิดนัดชำระหนี้ ส่งผลเสียกว่าที่คิด


ในการกู้ยืมสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สิ่งที่สำคัญที่ผู้กู้สินเชื่อพึงระวัง คือ การมีวินัยในการชำระหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบการผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองในหลายประการ

  1. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

การผิดนัดชำระหนี้ของสถาบันทางการเงิน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมามากกว่าปกติทั้งดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น หรือหากเกินระยะเวลาที่กำหนด ก็จะต้องถูกปรับด้วยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บอีกด้วย

2. เสียประวัติการชำระหนี้

การเสียประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ จะส่งผลเสียคือทำให้เราไม่สามารถขอสินเชื่อได้อีกในอนาคต เนื่องจากสถาบันการเงินจะเข้าไปปดูประวัติการชำระหนี้จากข้อมูลเครดิตบูโรซึ่งเป็นการบันทึกประวัติชำระเงินรายเดือนและจะค้างอยู่ในฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี

3. ถูกดำเนินคดีฟ้องร้อง

หากมีการค้างชำระหนี้ในระยะเวลาที่ยาวนาน สถาบันการเงินจะทำการฟ้องร้องคดีแพ่งต่อลูกหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้คืน โดยผลกระทบหนักสุดคืออาจจะถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย

การมีวินัยในการชำระหนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเป็นลูกหนี้ที่ดี และจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาได้