รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทและบริษัทในเครือ เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

    เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนในหมวดเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด, บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท เมืองไทย เพย์เลเทอร์ จำกัด (“บริษัทในเครือ”) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตระหนักถึงสิทธิของท่านเป็นสำคัญ ภายใต้นโยบายการบริหารธุรกิจที่โปร่งใส ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นการให้ท่านได้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทและบริษัทในเครือได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผลข้อมูล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ หรือตามสัญญาประเภทอื่น รวมทั้งนิติสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใด เช่น ผู้ถือหุ้น หรือผู้ร่วมทุนกับบริษัทและบริษัทในเครือ ที่บริษัทและบริษัทในเครือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ในครอบครองของบริษัทและบริษัทในเครือก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับทั้งฉบับ

    ดังนั้น เพื่อเป็นการแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทและบริษัทในเครือจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและได้ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.muangthaicap.com โปรดศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

    ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเองได้ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.muangthaicap.com หรือสามารถติดต่อบริษัทและบริษัทในเครือได้ที่ [email protected] และเมื่อบริษัทและบริษัทในเครือได้รับคำขอจากท่าน บริษัทและบริษัทในเครือจะพิจารณาและดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิต่อข้อมูลประเภทที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาหรือมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น การใช้สิทธิต่อข้อมูลประเภทดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ หรือสัญญาประเภทอื่นที่มีต่อท่านได้ บริษัทและบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

    และหากบริษัทและบริษัทในเครือไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทในเครือขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ