อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อเพย์ เลเทอร์ สินค้าทุกประเภท


โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป