ไม่ทราบว่า ใช้เวลาสำหรับการอนุมัติ นานหรือไม่


  • ใช้เวลาในการขออนุมัติ และรับเงินสดที่สาขาภายใน 20 นาที(*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารที่ลูกค้านำมาประกอบ)