หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ วงเงิน คืออะไร


  • ถ้าเป็นประเภท สินเชื่อ รถ จะขึ้นอยู่กับ อายุการใช้งาน และสภาพการใช้งานของรถ สำหรับโฉนดที่ดิน จะขึ้นอยู่กับราคาประเมิน