มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากราคาประมูลไหม


เมื่อประมูลรถได้ต้องชำระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีบริษัท เท่ากับราคาประมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

**ยกเว้นรถใหม่(รถที่เล่มทะเบียนเป็นชื่อบริษัทฯ “รถเช่าซื้อ”) จะบอก Vat7%**