ปรับสัญญาแล้ว เงินเข้าธนาคารไหน / ปรับสัญญาแล้วเงินไม่เข้า


  • เงินจะเข้าไปยังธนาคารที่ลูกค้าผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบแล้วยังไม่เข้าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่