แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

รางวัลและความภูมิใจ


บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้รับการต่ออายุใบรับรอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565


รางวัลและความภูมิใจ