FTSE4GOOD Index 2021


MTC สามารถ maintain ให้อยู่ในดัชนีด้านความยั่งยืนของ FTSE Russell ประเทศอังกฤษ ภายใต้ FTSE4Good Index ได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งดัชนีนี้เป็นดัชนีด้านความยั่งยืนระโลกเเละมีความเก่าเเก่พอๆกับ DJSI โดยจะเน้นประเมินบริษัทมีผลการดำเนินงานครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้เเก่ ด้านสิ่งเเวดล้อม ด้านสังคม เเละด้านธรรมาภิบาล หรือที่เรียกรวมๆว่า ESG โดยคะเเนนที่ได้คือ 3.2 จาก 5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Good Practices


Awards and Pride