แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)


บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้รับการต่ออายุใบรับรอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

• วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1
• วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย


รางวัลและความภูมิใจ