หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment


บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งการประเมินความยั่งยืนนั้น ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบและการพัฒนากลยุทธ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


รางวัลและความภูมิใจ