การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (IOD Thailand) “CG 5 ดาว”


บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้อยู่ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


รางวัลและความภูมิใจ