บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้สมัครงาน (“ท่าน”) บริษัทยึดค่านิยมที่ว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กำหนดไว้ บริษัทจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1. Personal Data Collected by the Company

    The Company processes personal data (including sensitive data as specified in Section 26 of the Personal Data Protection Act) as determined by the Personal Data Protection Committee (“Committee”). The types of data specified below are only the Company’s general framework for collecting personal information as follows:

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ข้อมูลระบุชื่อเรียก หรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขใบอนุญาติการประกอบวิชาชีพ หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น
Characteristics Dataข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร ภาพถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิเพื่อการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น
Contact InformationInformation for communication purposes, such as home phone number, mobile phone number, fax number, email address, postal address, social media usernames (e.g., Line ID, Facebook, WhatsApp), accommodation location on maps, etc.
Employment History and Dataรายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ระยะเวลาการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
Financial Informationรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เงินเดือน เลขบัญชีธนาคาร จำนวนเงินฝาก ประวัติทางการเงิน รายการเดินบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ใช้บริการ เช่น การดำรงตำแหน่งกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของบริษัท การเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับบริษัท ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับบริษัท เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของพนักงาน เช่น ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็นต้น
ข้อมูลประวัติการถูกดำเนินคดีความเช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือการดำเนินคดีอาญา รวมไปถึงรายงานของตำรวจ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ประวัติการรักษาพยาบาล บันทึกการตรวจทางการแพทย์ บันทึกการรักษาสุขภาพ รายงานทางการแพทย์ รายละเอียดบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับชีวภาพการวิเคราะห์ใบหน้า (Facial Recognition) การตรวจสอบลายนิ้วมือ (Fingerprint Verification) เป็นต้น

    If you provide personal information about another person, such as information about your spouse, information about family members, information about children, guardians, and dependents, information about the guarantor, information about beneficiaries or you request the Company to disclose personal information of another person to a third party, you are responsible for informing the details according to this Notification to such persons as well as asking for consent from that person.

    ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน  หรือทำการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด

2. How to obtain and store your personal information

    The Company will collect your personal information as necessary and on the basis required by law as follows:

    2.1 เมื่อท่านแสดงเจตนาจะเข้าทำสัญญา หรือช่วงก่อนระยะเวลาทำสัญญา เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ คัดกรองคุณสมบัติจากใบสมัครงานรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ของท่าน

    2.2 เมื่อท่านส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในการรับเข้าทำหรือทำงานในบริษัท รวมถึงการลงนามในเอกสารให้ความยินยอมของท่าน

    2.3 เมื่อท่าน ติดต่อสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจาผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท (“บุคลากรและคู่ค้าของบริษัท”)

    2.4 เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่นที่มิใช่ท่านเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

    2.5 เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่นที่มิใช่ท่านเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแลในประการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. Purposes and Legal Basis for Processing Personal Data

The Company collects and processes personal data in a lawful and fair manner for the benefit of using your services and for any other purposes as specified in this Notification. The purposes outlined below are merely general frameworks for the Company’s use of personal data.

Contractual Rights and Obligations– การดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัท โดยต้องมีการดำเนินการพิสูจน์ตัวตน การยืนยันตัวตน ตลอดจนการลงนามในสัญญา
– การดำเนินการด้านการจัดสรรด้าน เงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกรณีอื่น ๆ
– เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลของท่าน
– เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามกระบวนการของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา
– เพื่อตรวจสอบประวัติก่อนและระหว่างเข้าทำสัญญา และอาจมีการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวระหว่างระยะเวลาตามสัญญา
– เพื่อการก่อตั้ง ใช้ โต้แย้ง หรือดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องของบริษัท
– เพื่อการติดต่อ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีนิติสัมพันธ์
Compliance with Law– การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
– การปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลกฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
Legal Benefits– การสรรหา การคัดเลือก และการดำเนินงานเกี่ยวกับใบสมัครงาน โดยการประเมินคุณสมบัติตามข้อมูลที่ปรากฎในใบสมัครงาน รวมถึงคุณสมบัติของท่าน
– การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ
– การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการเดียวกันเพื่อการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท
– การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
– การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต การผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา การทำผิดกฎหมายต่าง ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง
– การส่งพัสดุหรือจดหมาย
Consent– เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับท่านอย่างเหมาะสม
– เพื่อให้บริษัทพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของท่านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
– เพื่อให้บริษัทสามารถประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ต้องขอความยินยอมได้ เพื่อให้การพิจารณา การจัดสรรสวัสดิการ การส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างเหมาะสม
In the event that the Company needs to collect personal information, if you refuse to provide personal information or object to the processing of personal data for the aforementioned purposes, it may result in the Company being unable to fully or partially carry out the services requested by you.

4. Disclosure of Your Personal Data

Affiliated Companiesบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ท่าน
Business PartnersThe Company may disclose your personal data to individuals or legal entities that participate in presenting or developing products and/or services to customers or potential future customers, such as insurance companies, payment service providers, analytics providers, research agencies, marketing and advertising agencies, and sales promotion service providers.
Service Providersบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีและการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท
Professional Consultants– การเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ หน้าที่ในการกำกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบดังต่อไปนี้ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
Government agencies and other agencies that must disclose personal information for legal or essential purposesThe Company may disclose your personal data to government agencies with legal authority and regulatory responsibilities, such as tax authorities, labor and social security authorities, and other relevant laws and regulations, both domestically and internationally, including regulations issued pursuant to such laws.

5.Transmission or Transfer of Personal Data Abroad (if applicable)

    The Company may need to transmit or transfer personal data to affiliated companies or businesses in other countries or to other data recipients as part of normal business operations. For example, sending or transferring personal data to be stored on servers or cloud in various countries. The Company will ensure that the transmission or transfer of personal data complies with applicable laws and will implement necessary and appropriate data protection measures in accordance with standards.

6. Duration of Personal Data Retention

    The Company will retain personal data for as long as necessary and reasonable to achieve the purposes stated in this Notification. We will retain your personal data for no more than 10 years from the end of the relationship or last contact with us. If legal proceedings or other necessities arise, personal data may be retained until the conclusion of such proceedings. This includes the possible timeframes for filing appeals and/or legislation. Afterward, the Company will have procedures in place to delete, destroy, or anonymize your personal data in accordance with applicable law.

7. Personal Data Security Measures

    As the Company recognizes the importance of maintaining the security of your personal data, we implement appropriate security measures to safeguard the confidentiality of personal data to prevent loss, unauthorized access, destruction, use, alteration, or disclosure of personal data without legal authorization or consent.

8. Your rights are as follows

 1. Right to Withdraw Consent: You have the right to withdraw consent that you have previously given for the processing of your personal data. However, withdrawing consent does not affect the legality of any processing performed before the withdrawal.
 2. Right to Object to Data Processing: You have the right to object to data processing by relying on legal grounds other than consent.
 3. Right to Notification: You have the right to be notified about the processing of your personal data, including disclosures related to data processing. The Company will provide you with copies of such information upon request.
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิยืนยันความถูกต้องและแก้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 5. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลของท่านนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น
 6. Right to Request Deletion or Destruction of Personal Data: You have the right to request the deletion of your personal data from the Company’s records.
 7. Right to Receive and Transfer Data: You have the right to receive your personal data in a readable or usable format and request the Company to send or transfer such data to other data controllers. This right can be exercised if your personal data has been processed automatically based on consent, contract, or pre-contractual measures.
 8. Right to Lodge a Complaint: You have the right to lodge a complaint with relevant authority if you believe that the collection, use, or disclosure of your personal data violates applicable laws.
 9. Right to Access, Copy, or Disclose Data: You have the right to access, request copies, or disclose your personal data, including requesting disclosure of the sources of your personal data.

The Company will adhere to your rights when requested through appropriate channels such as branches, websites, email, and telephone. However, we reserve the right to not act upon your request if it is deemed appropriate and in accordance with the regulations. The Company may also charge reasonable fees for processing such requests.

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     The Company reserves the right to amend, supplement, modify, update, or change this Notification as permitted by law to comply with legal requirements, changes in service provision, company operations, and feedback or suggestions from data subjects. The Company will announce any changes to this Notification if the modifications are material before implementing them. Direct notification will be provided to data subjects through any appropriate means.

10. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิของท่าน

If you have any suggestions or inquiries regarding the details of data collection, usage, disclosure, or if you wish to exercise your rights under this Notification, you can contact the Company and/or the Data Protection Officer through the following channels:

 1. ติอต่อศูนย์บริการลูกค้า :  02-483-8888
 2. Contact the Data Protection Office (DPO) via email: [email protected]
 3. Contact the Head Office: Muangthai Capital Public Company Limited
  No.332/1 Jaransanitwong Road, Bangplad Sub-district,
  Bangplad District, Bangkok 10700