อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อที่ดิน


โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป