กิจกรรมร่วมสนุก เมืองไทย แคปปิตอล ฉลองยอดกดถูกใจเพจครบ 200,000 Likes

วันที่ 07 Aug 23

🎉ฉลองผู้กดถูกใจ ครบ 200,000 Likes 🎊

เมืองไทย แคปปิตอล ขอขอบคุณทุกการกดถูกใจ พร้อมมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกเพียงร่วมแชร์ “เคล็ดลับการออมเงินของท่าน”

🎁ลุ้นรับของรางวัล : บัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล

เพียงทำตามกติกาดังนี้

1. กดไลก์ กดแชร์ โพสต์กิจกรรม “เพจ เมืองไทย แคปปิตอล : Muangthai Capital ” ตั้งเป็นสาธารณะ

2. พร้อมเขียนแชร์ “เคล็ดลับการออมเงินของท่าน”

3. คอนเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมว่า “ร่วมกิจกรรม”

4. รอประกาศผล การพิจารณาและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 8-15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นลูกค้าบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

แจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่เข้ามาใน Facebook Messenger ภายใน7วัน สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

📌📌หมายเหตุ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมสนุกให้กับลูกค้าปัจจุบันบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ผู้ร่วมรายการต้องใช้บัญชีผู้ใช้งาน Facebook ส่วนตัวของตนเองในการร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook อย่างถูกต้องครบถ้วน 

2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแสดงข้อมูลการเป็นลูกค้าปัจจุบันบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการรับรางวัล 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมรายการที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น 

4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่,และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน Facebook Messenger : เมืองไทย แคปปิตอล ภายใน7วันหลังจากวันประกาศผล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที 

5. บริษัทฯ จะจัดส่ง บัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 300 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 3,000 บาท ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ยืนยันตัวตนตามกติกาผ่าน ที่อยู่ ที่แจ้งไว้ผ่าน Facebook Messenger: เมืองไทย แคปปิตอล ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นสุดรายงานตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลบคำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงคำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

9. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมรายการทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

10. ผู้ร่วมรายการและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา 

11. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการ ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำรูปถ่ายและชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัล และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ รูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

12. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี 

13. พนักงานบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ, ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาด

ทางบริษัท ฯ จะทำการคัดเลือกคอมเมนต์จากผู้ร่วมรายการโดยมีเงื่อนไข คือ

               1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ  

               2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องคอมเมนต์ข้อความโดยการเขียนแชร์ “เคล็ดลับการออมเงินของท่าน” ซึ่งคณะกรรมการจะเลือกจากคอมเมนต์ที่คณะกรรมการประทับใจมากที่สุดตามลำดับและปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด