รับโฉนดห้องชุด/คอนโดไหม


  • หากครอบครองหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) สามารถยื่นเพื่อพิจารณาได้ แต่การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทและดุลยพินิจของสาขา