5วิธีในการ ดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน


การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและเริ่มต้นได้ในชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ สามารถมีผลใหญ่ในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติ วันนี้น้องใกล้ชิดมี 5 วิธีง่ายๆ สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมจะมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลย

การแยกขยะเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในที่ฝังกลบ การแยกขยะทำให้สามารถนำขยะบางประเภทไปรีไซเคิลหรือทำปุ๋ยหมักได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก และขยะอินทรีย์ ควรจัดเตรียมถังขยะที่บ้านให้มีหลายใบเพื่อแยกขยะประเภทต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษในธรรมชาติ

การใช้ถุงพลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ถุงพลาสติกต้องใช้เวลานับร้อยปีในการย่อยสลาย การเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างมีนัยสำคัญ เราสามารถพกถุงผ้าติดตัวไว้ทุกครั้งที่ออกไปซื้อของ เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้

การปิดน้ำและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีผลมากในการประหยัดพลังงานและน้ำ การประหยัดน้ำช่วยลดการใช้น้ำและลดการปล่อยน้ำเสียที่ต้องผ่านกระบวนการบำบัด การปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เราหลีกเลี่ยงการใช้โฟมได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษหรือพลาสติกชีวภาพ เลือกใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนการใช้โฟม

การเผาขยะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากการเผาขยะจะปล่อยก๊าซพิษและฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองจะทำให้น้ำในแม่น้ำเสื่อมสภาพและเป็นพิษต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ควรกำจัดขยะในวิธีที่ถูกต้อง และบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง

การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องยาก หากเราทุกคนมีความตั้งใจและเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติจะช่วยให้โลกของเราเป็นที่อยู่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน เมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพเราก็ดีตามไปด้วย