จะเกิดอะไรขึ้น ? เมื่อขาดต่อพ.ร.บ.


การมี พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนในประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทั้งในด้านกฎหมายและความปลอดภัยทางการเงิน หากคุณขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีผลกระทบหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่า พ.ร.บ. ของรถยนต์ของคุณหมดอายุ คุณจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท การจ่ายค่าปรับนี้ถือเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นและสามารถหลีกเลี่ยงได้หากต่อ พ.ร.บ. ให้ทันเวลา

การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ซึ่งต้องทำพร้อมกับการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ดังนั้นหากคุณขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ คุณจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ ส่งผลให้การใช้งานรถยนต์ของคุณไม่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจถูกปรับเพิ่มเติม

พ.ร.บ. รถยนต์มีบทบาทสำคัญในการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆ หากคุณขาดต่อ พ.ร.บ. และเกิดอุบัติเหตุ คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงมาก

เมื่อขาดต่อ พ.ร.บ. คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งในกรณีที่คุณเป็นผู้บาดเจ็บเองหรือมีผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ในกรณีที่ต้องหยุดงาน หรือแม้แต่ค่าชดเชยให้กับผู้ประสบภัยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีมูลค่าสูงมากและเป็นภาระทางการเงินที่หนักหน่วง

การขาดต่อ พ.ร.บ. มีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยทางการเงินและความคุ้มครองทางกฎหมายของคุณ การต่อ พ.ร.บ. ให้ทันเวลาเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการคุ้มครอง นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันการถูกปรับที่ไม่จำเป็น